Algemene Voorwaarden

Hieronder vermelden we de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van InjectieTools, een handelsactiviteit van De Evenaar B.V., statutair gevestigd in Den Dolder (Hezer Enghweg 35) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71274847. BTW nummer: NL 858646699 B.01, IBAN-rekening: NL74Rabo0329464558. InjectieTools is met haar magazijn en winkel gevestigd in Soest, Koningsweg 2-44, 3762 EC.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze waarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verkoop van InjectieTools, hierna te noemen de aanbieder. De koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten
Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de aanbieder bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten leveringen zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de aanbieder het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, is de aanbieder gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data nieuwe prijs-informatie door de aanbieder en/of toeleveranciers in werking treden, dan is de aanbieder gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. Van toepassing zijn onze voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
b. Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht.
4. De aanbieder is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

Artikel 4: Levering/verrichte werkzaamheden
1. Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden (of termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht) kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld
2. Bij levering en eventueel het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de aanbieder zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de in gebrekenstelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken (materialen die voor de uitvoering van de levering zijn aangeschaft) voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen.
4. Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en is verantwoordelijk voor de goederenontvangst.
5. De aanbieder is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 5: Voortgang, uitvoering werkzaamheden
1. Wanneer de leveringen (of werkzaamheden) door oorzaken buiten de schuld van de aanbieder niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de aanbieder gerechtigd de daar uitvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien blijkt, dat de leveringen onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de aanbieder niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de aanbieder het recht te vorderen dat de aan de aanbieder verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De aanbieder heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de reeds door de aanbieder verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
3. Alle onkosten welke door de aanbieder worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Van toepassing zijn onze voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel 6: Transport
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de aanbieder zelf te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
2. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de aanbieder, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, één en ander conform het bepaalde in artikel 4.

Artikel 7: Reclames/retourzendingen
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de aanbieder te worden gebracht. Zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de aanbieder te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de aanbieder is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De aanbieder dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de aanbieder indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de aanbieder indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de aanbieder te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn
be- of verwerkt, beschadigd of onverpakt, vervalt elk recht op reclame.
6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.
7. Kleine reparaties en/of klachtenbehandeling worden tegen vergoeding van reparatiekosten, vermeerderd met  50,- euro voor onderzoeks- en behandelingskosten uitgevoerd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/garantie
1. De aanbieder kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de aanbieder bij uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt. Van toepassing zijn onze voorwaarden, gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de aanbieder zich die zaken kosteloos te vervangen. De aanbieder staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt aansprakelijkheid van de aanbieder – uit welken hoofden dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de aanbieder tot vergoeding van schade kan aangesproken worden beperkt tot 6 maanden.
b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
c. De aanbieder behoudt zich het recht voor om administratie- en/of andere interne kosten in rekening te brengen met een maximum van 50% van het factuurbedrag, met dien verstande dat de goederen in onbeschadigde en ongebruikte toestand zijn geretourneerd.
5. Als door de aanbieder geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de aanbieder, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de aanbieder tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoeding van schade indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de aanbieder strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de geleverde zaken door de wederpartij.
b. Voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de aanbieder zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 9: Betaling
1. Betaling dient voorafgaand aan levering en na overleg uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd. Uitzondering hierop zijn bestellingen waarbij  vooraf uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
b. Zal de wederpartij aan de aanbieder een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maand aanmerkt.
c. Zal de wederpartij na daartoe door de aanbieder te zijn gemaand, gedurende de door de aanbieder bepaalde termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. De wederpartij zal ter zake minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente. Van toepassing zijn onze voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
3. Ter keuze van de aanbieder kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de aanbieder bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de aanbieder het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Eigendom ontwerpen
1. De aanbieder is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke.
2. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de aanbieder verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorafgaande een gebruiksrecht toe.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. De aanbieder behoudt zich het eigendom van het geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de aanbieder heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de aanbieder een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de aanbieder vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de aanbieder terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Van toepassing zijn onze voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel 12: Pand/Warrantage
De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De aanbieder kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de aanbieder op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13: Faillissement, Beschikkingsbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt tussen de wederpartij en de aanbieder gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussen komst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Wanprestatie/Verzuim
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de aanbieder krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst   is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de aanbieder gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de aanbieder aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de aanbieder, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de aanbieder in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de aanbieder verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar. Van toepassing zijn onze voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel 15: Annulering/Ontbinding
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de aanbieder daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de aanbieder, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van annulering en vrijwaart de aanbieder ter zake.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
1. Op de tussen de aanbieder en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de aanbieder de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep af bedrijf, geldt dat binnen een maand nadat de aanbieder aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.